เกี่ยวกับเรา About us

บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มกิจการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ด้วยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยบริการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าจากการที่มีแมลงและสัตว์รบกวนมาทำลายและสร้างปัญหาในสถานที่ของท่าน เพื่อให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคร้ายนานาชนิด
พนักงานของเราที่มีคุณภาพเยี่ยม ผ่านการอบรมมาอย่างสม่ำเสมอ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ พร้อมให้บริการกับทุกๆท่านด้วยผลิตภัณฑ์เคมีที่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยและขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจ ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และบ้านพักอาศัย มาโดยตลอด
Opium Pest Management Company Limited started the business on January 22, 2007 with the purposes to eliminate pest control problems from harassment, destruction of the pest in your premises for better living, healthy, free from many diseases.
Excellent quality staff with well trained, honest, sincere, ready to service to customers with selected chemicals that have passed safety certification and registration of hazardous substances from the Ministry of Public Health. These to make soure we can operate the most safe and efficient services.
Therefore, the company has been trusted to provide services to government agencies, hotels, schools, industrial plants, private companies and residences throughout many years.
Opium Pest Management Company Limited于2007年1月22日开始营业,其目的是消除骚扰,破坏住所内有害生物以改善生活,健康,免受多种疾病侵害的有害生物危害问题。高素质的员工,训练有素,诚实,真诚,随时准备为客户提供经过安全性认证和公共卫生部有害物质注册的精选化学品。 这些使我们能够为您提供最安全,最高效的服务。
因此,多年来,该公司一直被信任为政府机构,酒店,学校,工厂,私人公司和住宅提供服务。
 

image
image
image

ข่าวสารและโปรโมชั่น

ภาพบรรยากาศงานอบรมหัวข้อ "แนวทางที่ดีและถูกต้องในการดูแลเฝ้าระวัง กำจัดปลวกและสัตว์ฟันแทะ" ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอมรภูมิรัตน ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.สุรเชษฐ จามรมาน (รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตรวิทยาเขตบางเขน) ขอขอบคุณ สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย - National Pest Management Association Thai-NPMA THAI ที่จัดกิจกรรมอบรมดีๆให้เราชาวกำจัดแมลงค่ะ

ข่าว 10 พ.ค.2563 Thaipbs นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 พ.ค. 63 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 10,938 คน เสียชีวิต 9 คน โดยพบผู้ป่วยในภาคกลางมากสุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปีจากข้อมูลการกระจายของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยกระจายทั่วประเทศไทย โดยภูมิภาคที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ป้องกันและกำจัด อย่าปล่อยให้ยุงทำร้ายคุณ โทรปรึกษาเราทันที

เครื่องดักแมลงบินด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยใช้แสง UVA ในช่วงคลื่นแสงที่สามารถดึงดูดแมลงบินโดยเฉพาะแมลงวัน ให้บินเข้าหาแสง และมาติดแผ่นกาวที่อยู่ในเครื่องดัก มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ โทร 093 635 3915 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ให้บริการด่วนกำจัดแมลง กำจัดหนู หลังปิดให้บริการช่วงโควิด

บริการ Services
ระบบเหยื่อกำจัดปลวก
เลบี้ริ้นธ์ (LABYRINTH) กำจัดปลวก ตายทั้งรัง ปลอดภัย ไร้กลิ่น ไร้สารเคมี
Termite bait system
Labyrinth - get rid of the entire colony of termite, safe, odorless and no chemical spraying .
白蚁诱饵系统
Labyrinth - 摆脱白蚁的整个殖民地,安全,无味且无需化学喷雾。
image
กำจัดยุง การพ่นหมอกควันกำจัดยุง
Get rid of mosquitoes by Mosquito fogging
驱除蚊子产生的蚊子。

image
กำจัดแมลงสาบ
เราจะสำรวจหาแหล่งหลบซ่อน แหล่งระบาด แหล่งชื้น แล้วสเปรย์น้ำยาเคมีตามท่อระบายน้ำ / แหล่งหลบซ่อน / แหล่งที่มีการระบาด, แต้มเหยื่อแมลงสาบตามจุดหลบซ่อน หรือวางบ้านแมลงสาบตามจุดอับ
Get rid of cockroaches
Explore the hiding places, outbreak source, moisture source and spray chemicals with cockroach baiting.
摆脱蟑螂
探索藏身之处,爆发源,湿气源,喷雾化学药品和蟑螂诱饵。

ระบบเคมีกำจัดปลวก
การอัดน้ำยาเคมีลงท่อ หรือการอัดน้ำยาเคมีลงสู่พื้นดิน ด้วยน้ำยาที่มีคุณภาพ และเห็นผลอย่างชัดเจน
Chemical Treatment
Compression of chemicals into tubes into the ground.
化学处理
将化学物质压缩到地下的管道中。

image

กำจัดมด
เจ้าหน้าที่จะสำรวจเพื่อหาเส้นทางเดินของหมด จุดที่มีการระบาด และจะมีวิธีการกำจัดได้หลายวิธี เช่น การสเปรย์น้ำยาเคมีตามจุดที่มีการระบาด, แต้มเจลมดตามรอยแตก รอยแยกของปูน/ตามเส้นทางเดินของมด
Get rid of ants
We will explore to find the path of ant and the outbreak area then provide many methods of removal, such as spraying chemicals at the point of the outbreak, spreading on cracks and crevices.
摆脱蚂蚁
我们将探索寻找蚂蚁的路径和爆发区域,然后提供多种清除方法,例如在爆发点喷洒化学药品,在裂缝和缝隙处扩散。

image

กำจัดหนู
ทำการสำรวจสถานที่หาเส้นทางของหนู จุดหลบซ่อนต่างๆ ว่าสามารถกำจัดได้โดยวิธีไหน เช่น การวางเหยื่อพิษ การวางถาดกาว หรือการวางกล่องดำ (Bait Station) เหยื่อพิษจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 วัน เมื่อหนูกินอาหารเข้าไปแล้วจะเกิดอาการป่วยและกลับไปพักอาศัยในรูหรือรังที่อยู่บริเวณนอกอาคารเป็นการกำจัดหนูให้กลับไปตายรัง (หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน)
Rat Control
A survey to find your rat's route, hiding spots then to eliminated poison baiting, glue tray, etc. The poison bait will affect the rats within 5 to 15 days. After the rats ate the bait and became sick, they returned to the nest outside the building and died. (To avoid odor problems)
摆脱老鼠
进行调查以找到鼠标的位置,然后用毒饵,胶水托盘等清理小鼠。毒饵会在5至15天内影响大鼠。 老鼠吃掉诱饵并生病后,回到建筑物外的巢中死亡。 (避免异味的问题)

งานวางท่อ
ใช้ทีมช่างฝีมือดี มีคุณภาพติดตั้งระบบไหลเวียนน้ำยากำจัดปลวกระหว่างก่อสร้างบ้าน เพื่อการปกป้องในระยะยาว
Piping System
The team of skilled technician will install the piping system during the construction of the house for long term termite protection.
管道系统
一支技术熟练的团队将在房屋建造过程中安装管道系统,以长期保护白蚁。

image

บริการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสด้วยน้ำยาเกรดดีมีคุณภาพ
ฆ่าไวรัสและแบคทีเรียได้ 99.9% ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อและเจ็บป่วย น้ำยาที่เราใช้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง
Disinfecting spray service to eliminate germ and virus with good quality grade solution. It can kill viruses and bacteria 99.9% that may cause infections and illnesses. Our solutions have been proven to be safe and high efficiency.
使用优质等级的溶液对喷雾服务进行消毒以消除细菌和病毒。 它可以杀死99.9%的病毒和细菌,这些病毒和细菌可能导致感染和疾病。 我们的解决方案已被证明是安全高效的。

ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงจากการกระจายเชื้อโรค รวมทั้ง COVID-19 บริษัทจึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น น้ำยาฆ่า Birlox 5 และเครื่องพ่นละอองเคมี ULV โดยท่านสามารถนำไปใช้ฉีดพ่นเองตามคำแนะนำของเรา ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงจากทางบริษัท

กดที่ภาพ   เพื่อดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
Birlox 5 สารฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง (ขนาด 5 ลิตร) ใช้ฉีดพ่นหรือเทราด ทำความสะอาด พื้น ฝาผนัง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อใช้เพื่อควบคุม ป้องกัน และทำลายเชื้อโรคต่างๆ

กดที่ภาพ   เพื่อดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เครื่องพ่นยา ULV ความจุ 4.5 ลิตรใช้งานง่าย ถูกออกแบบมาเพื่อสเปรย์ละอองเคมีในช่วง 8 ถึง 10 เมตร เหมาะสำหรับยาฆ่าเชื้อ และสารกำจัดศัตรูพืช
เราให้บริการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสทุกสถานที่ ด้วยน้ำยาเกรดดีมีคุณภาพ ด้วยทีมงานที่ชำนาญการ มั่นใจได้ 100% กำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อโรคได้ 99.9% ช่วยป้องกันที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อและเจ็บป่วย น้ำยาที่เราใช้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2918 3497, 0 9232 93546
We provide spraying, disinfecting germ and COVID-19 in every places with 100% reliable good quality of solution and a professional team. Kill 99.9% of viruses, bacteria, germs that may cause infections and illness. The reagent that we use has been proven to be safe with high efficiency
For more information, please call 0 2918 3497, 0 9232 93546.
我们以100%可靠的优质解决方案和专业的团队在每个地方提供喷雾,消毒细菌和COVID-19。-杀死99.9%可能引起感染和疾病的病毒,细菌和细菌
-我们使用的试剂已被证明是安全高效的. 有关更多信息,请致电0 2918 3497、0 9232 93546。
image
image
บริการที่คุณไว้ใจได้ - โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ รับแก้ปัญหาและป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์รบกวนต่างๆ ฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรค และไวรัส COVID-19
Reliable Pest Control - We provide the reliable pest control services and sanitizing germs and viruses COVID-19
可靠的害虫防治 - 我们提供可靠的害虫控制服务,并对病菌和病毒进行消毒COVID-19

ภาพบริการ Gallery

พูดคุย Talking

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

ไม่พบกระทู้

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้